Dàn loa cực đỉnh AREN 3600PRO=602781512

Giá: 138000w

[주요기능]

- 정격출력 : 350W(50W*5Ch+100W우퍼) 8Ω
- PMPO : 4000W
- 돌비프로로직, 돌비디지털(AC-3), DTS 디코더 내장
- 저음, 고음 조절용 볼륨
- 프론트, 센터, 전후방 스피커 볼륨조절 이퀄라이저 기능
- AM/FM 30개 프리세트 방송국 전자식튜너(FM/AM)
- 전면 알루미늄 패널 채용
- 수평해상도 500본, 느린재생, 2배속재생, 최고20배 화면확대,
책갈피, S출력AUDIO
- 규 격 : 430(W)x73(H)x259(D)mm
- 전 원 : AC 100~240V (50/60 Hz)
- 소비전력 : 150W(최대)
- 입력단자 : AUDIO 1, 2
- 출력단자 : OPTICAL / COAXIAL
- A/S 센타 : 02-578-0986(대표)

▶AREN-3600F (프론트 스피커)
- Bass Reflex 방자형 스피커 사용
- 고급 Wooden 재질의 스피커를 채용하면서 스피커 내부의 우퍼콘의 공진을 이용하여 저음을 증가시키고 응답
성을 향상시키기 위한 덕트가 채용된 스피커 시스템으로 소비자의 욕구를 만족시켜 드립니다.
- Layout-free design
- 새로운 개념의 방자형 스피커 스타일로 사용자의 스타일에 맞게 거실장 위에 혹은 아래에 어디에나 공간의 스
타일에 맞게 연출할 수 있는 스피커 시스템입니다.
- 형 식 : BASS-REFLEX 4" 2WAY 2SPEAKER
- 재생주파수: 130Hz ~ 20kHz
- 정격/최대 : 25W / 50W
- 임피던스 : 8 Ω
- 출력음압레벨(dB/W/M): 85dB
- 규 격 : 150(W)x600(H)x150(D)mm
- 중 량(개당): 6.2Kg

▶AREN-3600C (센터 스피커)

- 형 식: BASS-REFLEX 4" 2WAY 3SPEAKER
- 재생주파수 : 140Hz ~ 20kHz
- 정격/최대 : 25W / 50W
- 임피던스 : 8 Ω
- 출력음압레벨(dB/W/M): 89dB
- 규 격 : 400(W)x150(H)x150(D)mm
- 중 량(개당): 3.8Kg

▶AREN-3600R ( 리어 스피커)

- 형 식 : BASS-REFLEX 4" 2WAY 2SPEAKER
- 재생주파수 : 130Hz ~ 20kHz
- 정격/최대 : 25W / 50W
- 임피던스 : 8 Ω
- 출력음압레벨(dB/W/M): 85dB
- 규 격 : 150(W)x250(H)x150(D)mm
- 중 량(개당): 2.6Kg

 

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây