Article archive

Dàn loa cực đỉnh AREN 3600PRO=602781512

Giá: 138000w [주요기능] - 정격출력 : 350W(50W*5Ch+100W우퍼) 8Ω - PMPO : 4000W - 돌비프로로직, 돌비디지털(AC-3), DTS 디코더 내장 - 저음, 고음 조절용 볼륨 - 프론트, 센터, 전후방 스피커 볼륨조절 이퀄라이저 기능 - AM/FM 30개 프리세트 방송국 전자식튜너(FM/AM) - 전면 알루미늄 패널 채용 - 수평해상도 500본, 느린재생, 2배속재생, 최고20배 화면확대, 책갈피, S출력AUDIO - 규 격 :...
Read more

Tư vấn hỗ trợ khách hàng tại hàn quốc

Xin điền thông tin đầy đủ 2 dòng dưới đây